B

blossom_v

Wrapped blossom_v (Kolmogorov, 2009) perfect matching algorithm in Python